Ogólne warunki handlowe SECURAL TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o. o.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane pomiędzy spółką Secural Technologie Bezpieczeństwa Sp. z o.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Secural  Jacek Giersz), zwaną dalej Secural a klientem nie będącym konsumentem zwanym dalej Nabywcą, podlegają niżej określonym warunkom, o ile odmienne warunki sprzedaży nie zostaną potwierdzone i zaakceptowane pisemnie przez Secural. Secural i Nabywca łącznie zwani są dalej Stronami.
 2. Poniższe warunki uważa się za przyjęte z dniem złożenia przez Nabywcę zamówienia na towar.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach handlowych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 2 Składanie zamówień
 1. Sprzedaż towarów przez Secural odbywa się na podstawie zamówień Nabywcy złożonych w formie pisemnej, w tym także dostarczonych pocztą elektroniczną na adres info@secural.eu. Zamówienie powinno zawierać przynajmniej: dane Nabywcy, dokładną nazwę towaru, ilość zamawianego towaru, oczekiwany termin dostawy, przywołanie numeru oferty Secural na podstawie której zamówienie jest składane. Zamówienia niezawierające powyższych danych nie będą kierowane do realizacji.
 2. W zamówieniu Nabywca zobowiązany jest wskazać dokładny adres dostawy oraz osobę upoważnioną do odbioru towaru. W przypadku gdy Nabywca nie wskazał adresu dostawy przyjmuje się, że towar zostanie przez Nabywcę odebrany z magazynu Secural. Nabywca może dokonać zamówienia ustnie w siedzibie Secural na towar znajdujący się aktualnie w magazynie Secural. W takim przypadku potwierdzenie odbioru towaru i faktury VAT uważa się za potwierdzenie złożenia zamówienia.
 3. Prawidłowo sporządzone i doręczone do Secural zamówienie Nabywcy stanowi akceptację oferty Secural  Oferta może zostać przyjęta przez Nabywcę wyłącznie bez zastrzeżeń. Wprowadzenie w zamówieniu jakichkolwiek zmian w stosunku do oferty Secural jest nieważne do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Secural .
 4. Secural nie jest zobowiązany do weryfikacji zestawienia zamówionych towarów pod względem rzeczywistych potrzeb Nabywcy. Secural nie jest zobowiązany do weryfikacji uprawnień osób podpisujących zamówienie w imieniu Nabywcy.
 • 3 Ceny
 1. Nabywca kupuje towary po cenach wynikających z aktualnych w dniu otrzymania przez Secural zamówienia cenników opublikowanych na stronie https://www.secural.eu z uwzględnieniem ustalonych między Stronami rabatów lub wg Oferty przygotowanej indywidualnie dla Nabywcy. Ceny podane w cennikach oraz w Ofercie są cenami netto, do których jest doliczany podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 • 4 Warunki płatności
 1. Nabywca zobowiązuje się zapłacić za zakupione towary zgodnie z wystawioną przez Secural fakturą VAT.
 2. Płatność za towar następuje przy odbiorze towaru z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Secural może uzależnić realizację złożonego zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki przez Nabywcę. Secural jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli Nabywca nie uiści na rzecz Secural zaliczki w terminie i wysokości określonych przez Secural. W wypadku rezygnacji przez Nabywce ze złożonego zamówienia, Secural uprawniony jest do zatrzymania z sumy pobranej zaliczki kwot poniesionych przez siebie wszelkich kosztów (np. dostosowania towaru do potrzeb Kupującego) i wydatków poniesionych w związku ze złożonym zamówieniem.
 4. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów płatności dla Nabywcy. Termin płatności jest określony na fakturze VAT sprzedaży.
 5. Za dzień zapłaty należności uważa się datę wpływu należności do kasy Secural lub na konto bankowe Secural.
 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie jakichkolwiek należności przypadających Secural dalsza realizacja zamówień Nabywcy zostanie wstrzymana do czasu całkowitej spłaty zadłużenia. Działanie takie nie będzie stanowiło niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Secural, a Nabywcy nie będą przysługiwały z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Secural.
 7. Secural zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek od przeterminowanych płatności w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.
 • 5. Dostawy
 1. Odbiór towaru odbywa się z magazynu Secural: 41-205 Sosnowiec, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 4.
 2. Terminy dostaw podawane przez Secural w ofertach i potwierdzeniach realizacji zamówień określane są w przybliżeniu, a ich ewentualne przekroczenie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji.
 3. Uzgodnione warunki dostawy mogą ulec zmianie, także po potwierdzeniu przez Secural realizacji zamówienia, na skutek działań producentów, zmiany sytuacji rynkowej, oraz działania sił wyższych i innych okoliczności niezależnych od Secural.
 4. Na pisemne życzenie Nabywcy towar może zostać wysłany pod wskazany przez niego adres. Koszty przesyłki ponosi Nabywca i są one doliczane do faktury. Towar może być wysłany na koszt Secural jeżeli Strony ustaliły indywidualne warunki sprzedaży dla realizacji zamówienia.
 5. W miejscu i dniu dostawy Nabywca zobowiązany jest zapewnić obecność osoby upoważnionej do dokonania odbioru towaru.
 6. Kupujący jest zobowiązany dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem oraz dokonać kontroli ich jakości w ciągu 2 dni roboczych od dnia dostawy.
 7. Z chwilą wydania towaru przechodzą na kupującego wszelkie niebezpieczeństwa związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem rzeczy. Za wydanie towaru uznaje się odbiór towaru z magazynu Secural wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu lub powierzenie towaru przez sprzedawcę przewoźnikowi.
 8. Dochodzenie ewentualnych roszczeń dotyczących uszkodzeń powstałych podczas transportu odbywa się na zasadach Ustawy z dnia 15 listopada 1984 Prawo przewozowe.
 • 6. Gwarancja i rękojmia
 1. Oferowane przez Secural towary objęte są gwarancją producenta. Warunki gwarancji producenta dostępne są na stronach internetowych producenta. Na życzenie Nabywcy Secural dostarczy warunki gwarancyjne w postaci dokumentu papierowego lub elektronicznego (.pdf)
 2. Odpowiedzialność Secural z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 1. Kodeksu Cywilnego Wszelkie zobowiązania gwarancyjne są wykonywane przez serwis producenta urządzeń zgodnie z warunkami gwarancji i  procedurą reklamacyjną producenta.
 3. Secural ponosi odpowiedzialność wyłączne za szkody powstałe z winy umyślnej Secural. Odpowiedzialność Secural nie obejmuje utraconych korzyści. Towary reklamowane w ramach gwarancji muszą zostać niezwłocznie, przed upływem terminu gwarancji dostarczone do Secural wraz z opisem uszkodzenia zawierającym wszelkie informacje niezbędne do skutecznego usunięcia wady.
 4. Secural nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na dyskach twardych i innych nośnikach danych zawartych w urządzeniach dostarczonych do Secural w celu naprawy gwarancyjnej. Nabywca zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich danych przed dostarczeniem produktu do Secural. Secural nie jest zobowiązany do utworzenia kopii ani do odtworzenia oryginalnej zawartości nośnika danych po naprawie.
 • 7. Zwrot towaru
 1. Zwrot zakupionych towarów jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Secural.
 2. Zwrot jest dokonywany na warunkach każdorazowo ustalanych indywidualnie.
 3. Przy zwrocie towaru może obowiązywać opłata manipulacyjna w wysokości 20% ceny katalogowej produktu.
 4. Zwracane mogą być wyłącznie towary spełniające łącznie niżej wymienione wymagania:
 5. Towar musi być w pełni sprawny i kompletny oraz posiadać oryginalne opakowanie
 6. Towar nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania
 7. Secural zastrzega sobie wstrzymanie wystawienia faktury korygującej na rzecz Nabywcy do czasu weryfikacji zwracanego towaru.
 • 8. Siła wyższa
 • Wystąpienie siły wyższej może powodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia a w szczególnych przypadkach uprawnia Secural do odstąpienia od realizacji całości lub części zamówienia. Do okoliczności objętych pojęciem siły wyższej należą w szczególności: epidemie i pandemie, skutki katastrof żywiołowych, aktów terroru, działań wojennych, strajk, lockdown, zakłócenia w działalności zakładów produkcyjnych lub transportu bądź inne nieprzewidziane okoliczności, które istotnie utrudniają bądź uniemożliwiają realizację zamówienia. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy wyżej wymienione okoliczności wystąpią u dostawców Secural. Secural poinformuje Kupującego o opóźnieniu w realizacji zamówienia wynikającym z działania siły wyższej.
 • W wypadku zaistnienia siły wyższej określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Kupującemu nie przysługuje prawo wystąpienia wobec Sprzedawcy z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Secural zastrzega sobie prawo do zmiany warunków handlowych, o czym poinformuje w stosowny sposób na swojej stronie secural.eu.
 2. W przypadku skierowania sporu na drogę postępowania sądowego Sądem właściwym będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Secural.
Scroll to Top